ภาษา : ไทย
  

  เกี่ยวกับเรา

  บทความ

 ประกาศผลสอบ

 
ตามที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รับสมัตรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักการทั่วไป 

 หลักสูตร แบบเรียน และคู่มือ

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา 


ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค32032 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน. ในเขตภาคเหนือ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน