ค่าตอบแทนของวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ของการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ค่าตอบแทนของวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ของการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

  • หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะได้รับรายได้ 8,000 – 15,000 บาท ต่อเดือนโดยประมาณ และขึ้นอยู่กับความขยันในการรับเวรเสริมของแต่ละคน
  • เงินค่าทำงานล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราเฉลี่ยวันละ 350 – 500 บาท
  • ประกันสุขภาพ ประกันสังคม หรือสวัสดิการเพิ่มเติมจากสถานประกอบการนั้นๆ
  • สถานที่ทำงาน เช่น โรงพยาบาล คลีนิครักษาโรคทั่วไป (เวชกรรม-ศัลยกรรม-ทันตกรรม) ร้านขายยา รวมทั้งสถาบันเสริมความงามต่างๆ หรือโรงเรียน สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง เป็นต้น
  • สำหรับสถานที่ทำงานรูปแบบอื่นๆ เช่น บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และสามารถทำงานในต่างประเทศ สำหรับตำแหน่งผู้บริบาลผู้สูงอายุ เป็นต้น

การดูแลผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาลจะต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด คอยพูดคุยสอบถามชีวิตประจำวันและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ดูแลในเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาการดีขึ้นหรือสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ การฟื้นฟูสภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ช่วยพยาบาลควรปฏิบัติ โดยการเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั้น จะต้องมีความรู้และความสามารถ เช่น ช่วยผู้ป่วยพลิกตัวบ่อยๆ การอาบน้ำทำความสะอาดผู้ป่วย ป้อนอาหารหรือทำอาหารให้ผุ้ป่วย เคลื่อนย้ายร่างกายผู้ป่วย ซื้อของใช้ที่จำเป็นของผู้ป่วยหรือจำเป็นต่อการรักษาอนามัย จัดเตรียมยาประจำตัว ที่สำคัญคือคอยให้กำลังใจและทำความเข้าใจกับผู้ป่วยอย่างใส่ใจ

การพิจารณาคัดเลือกก่อนเรียนผู้ช่วยพยาบาลของโรงเรียน

การเรียนผู้ช่วยพยาบาลกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือ มัธยมตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป สุขภาพของผู้เรียนจะต้องแข็งแรงครบสมบูรณ์ ไม่มีโรคร้ายแรงหรือโรคอันตราย จะต้องมีอายุมากกว่า 17 ปี บริบูรณ์ ผู้เรียนควรมีบุคลิกภาพเหมาะสมและรักในวิชาชีพของตนเอง หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตรได้ 6 – 10 งวด และสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือโทรเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น หรือขอข้อมูลผ่านทางอีเมลได้

แนวทางชีวิตหลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว

ในด้านของการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว สถาบันเรียนผู้ช่วยพยาบาลบางแห่งก็จะมีการเตรียมงานไว้เพื่อรองรับผู้ช่วยพยาบาล แต่ในบางสถาบันก็ไม่มีการเตรียมงานไว้เพื่อรองรับสายงานผู้ช่วยพยาบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกเรียนในสถาบันสำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรทำการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางต่างๆ เผื่อเอาไว้เสียก่อน ทั้งนี้เป็นการแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนชีวิตของตนเอง และมีแนวคิดสำหรับการทำงานภายในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยการศึกษาจากข้อมูลประกอบดังต่อไปนี้

การบรรจุงานหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโดยสถาบันการสอนที่มีคุณภาพที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรด้านการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งยังมีอนาคตมีหน้าที่การทำงานที่มั่นคง