อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสำนักงานบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสำนักงานบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผุดโครงการจัดอบรม “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบกิจการสำนักงานรับทำบัญชี เพิ่มพัฒนาศักยภาพ พร้อมนำเอาความรู้รับ ไปต่อยอดให้ก้าวไกล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มรูปแบบ

แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบกาสำนักงานรับทำบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ไปจนถึงการทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้ธุรกิจสำนักงานบัญชี มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อแนวทางการยกระดับสำนักงานจัดทำบัญชีไทยให้ก้าวไกล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อไป

ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำโครงการ “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาสำนักงานรับทำบัญชี ไปจนถึงผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานรับทำบัญชี

ไปจนถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวไกลทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานด้านการเงิน และกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

นับตั้งแต่ปี 2555 จวบจนทุกวันนี้ มีผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ความสนใจ มาเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 8,000 ราย ทั่วประเทศ โดยสำนักงานรับทำบัญชี นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้น เมื่อได้รับการรับรองว่าเป็นสำนักงานรับทำบัญชีที่มีคุณภาพแล้ว ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานรับทำบัญชี ในเรื่องการดำเนินงานจัดทำบัญชี ให้กับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายมีคุณภาพยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ เป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานรับทำบัญชีไทย ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ให้กับลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานรับทำบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.accountchannels.com