เรียน IELTS

เรียนเพื่อสอบ IELTS ต้องเตรียมตัวอย่างไร

           IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ไว้สำหรับทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ อเมริกา ที่ยอมรับผลการสอบ IELTS             การสอบ IELTS จะให้ความสำคัญในทักษะของ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยคะแนนจะแยกออกจากกัน ผลที่ได้จะมีความแม่นยำและชัดเจนมาก จึงเป็นการสอบที่มีการวัดความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างชัดเจน การเรียน IELTS จะต้องทราบว่าข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามระดับการศึกษา โดยข้อสอบทั้ง 2 ชุด มีดังนี้ Academic Module เพื่อการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุก ๆ สาขา ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก General Training Module เพื่อการฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี…

Read More
สนับสนุนลูกให้เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัวกับคุณครูต่างชาติ

สนับสนุนลูกให้เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัวกับคุณครูต่างชาติ

สนับสนุนลูกให้เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัวกับคุณครูต่างชาติ การสนับสนุนลูกให้เขาได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติหรือจะเป็นครูคนไทย เป็นการสนับสนุนลูกหรือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออกและมีบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเด็กในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มักจะมีโลกแคบ ความคิด การตีกรอบ และความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตนเองสูงกว่าสมัยก่อนมาก ซึ่งเหตุผลต่างๆเกิดจากปัจจัยเรื่องการเลี้ยงดูแล การอบรมสั่งสอน การมอบความรัก การให้ความอบอุ่น รวมทั้งยังขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เด็กมีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น แต่กลับมีความอดทนต่อแรงกดดันที่ค่อนข้างน้อยมากเกินควร ดังนั้นการส่งเสริมหรือผลักดันให้ลูกได้มีความกล้าแสดงออก โดยเริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับคุณครูที่เดินทางมาสอนถึงบ้าน หรือจะลองเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนแบบส่วนตัวกับเพื่อนที่สนิทก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นๆมากกว่าเดิม ช่วยให้เด็กมีความอดทนมากขึ้น และยังช่วยให้เขาสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากในอนาคตนั้น ลูกของคุณจำเป็นต้องไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนประจำที่อยู่ไกลออกไปบ้าน เขาเองก็จะมีภูมิคุ้มกันจิตใจของตนเองและมีความรักตัวเองดีพอจนสามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตตามพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี   ถามว่า.. การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นแตกต่างจากการเรียนแบบรวมอย่างไร? เมื่อเกิดคำถามว่า การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนแบบรวมกลุ่มเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนั้นอาจจะทำให้เด็กเกิดความอับอาย หรือไม่มีความกล้าเพียงพอที่จะแสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมี ซึ่งเขาอาจจะมีความกังวลว่าตนเองนั้นอาจจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่า แล้วก็ไม่กล้าแสดงความสามารถของตนเองออกมา แต่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าตนเองก็เป็นคนที่มีความสามารถ และมีความรู้สึกว่าเป็นกันเองกับครูผู้สอน จึงไม่ทำให้เกิดความกังวลใจเรื่องการแสดงออก แสดงความสามารถ หรือแสดงความรู้ที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเป็นประโยชน์อันสูงสุดนั่นเอง      

Read More