อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสำนักงานบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสำนักงานบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสำนักงานบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่าย             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผุดโครงการจัดอบรม “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบกิจการสำนักงานรับทำบัญชี เพิ่มพัฒนาศักยภาพ พร้อมนำเอาความรู้รับ ไปต่อยอดให้ก้าวไกล ทันกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มรูปแบบ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบกาสำนักงานรับทำบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ไปจนถึงการทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้ธุรกิจสำนักงานบัญชี มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อแนวทางการยกระดับสำนักงานจัดทำบัญชีไทยให้ก้าวไกล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำโครงการ “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ขึ้นมา เพื่อพัฒนาสำนักงานรับทำบัญชี ไปจนถึงผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานรับทำบัญชี ไปจนถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวไกลทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานด้านการเงิน และกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ปี 2555 จวบจนทุกวันนี้ มีผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ความสนใจ มาเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 8,000 ราย ทั่วประเทศ โดยสำนักงานรับทำบัญชี…

Read More