วิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษาสังกัด กศน. รูปแบบการศึกษานอกระบบประเภทต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสัมฤทธิผลในการจบหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนต้องมีการประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องดำเนินการดังนี้
1. ท่านจะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อนโดยสมัครเป็นสมาชิกที่ www.northnfe.ac.th/etrain
(หากเป็นสมาชิกแล้ว ให้ข้ามข้อ 1 นี้ไป และสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ก่อนปี 2555 ต้องสมัครใหม่ )
2. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร.สีสัน ลายสวย ด้วย กระดาษสา
4. เรียนรู้ ศึกษา เนื้อหา ในแต่ละบทเรียนโดยละเอียด
5. เมื่อเรียนรู้ครบทั้งหมด ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. ระหว่างการเรียนหากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อครูที่ปรึกษาประจำบทเรียน หรือครูประจำกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
7. ติดตามการอนุมัติการจบหลักสูตร
8. ดาวน์โหลดเอกสาร สมุดกิจกรรม แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
1. หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนเสริม ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในหลักสูตร กศน. ดังนั้นจะไม่มีผลต่อการเรียนรู้ในระบบปกติ
2. ผู้ที่ต้องการหลักฐาน(วุฒิบัตร)การผ่านการศึกษาของบทเรียนนี้
3. ส่วนของกิจกรรมประจำบทเรียนในแต่ละเรื่อง ให้รวมไว้หลังสมุดกิจกรรมประจำหลักสูตร
4. การส่งงานครูที่ปรึกษา ให้รวบรวมกิจกรรมพร้อมทำปก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    4.1 ชื่อ นามสกุล จริง
    4.2 ชื่อที่เข้าใช้งานบนระบบ(เพื่อใช้ตรวจสอบการทดสอบประเมินความรู้) โดยแจ้งวันเวลาที่ท่านเข้าไปทดสอบด้วย
    4.3 สถานศึกษาที่ท่านสังกัด
    4.4 คำรับรองของครูในสถานศึกษาที่ท่านเรียน
5. รวมจัดส่งมาทางไปรษณีย์ ที่

ครูที่ปรึกษาหลักสูตรออนไลน์ (สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา)
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ถนนลำปาง-จามเทวี
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
52100


วิธีการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน. รูปแบบการศึกษานอกระบบประเภทต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสัมฤทธิผลในการจบหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนต้องมีการประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องดำเนินการดังนี้
1. ท่านจะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อนโดยสมัครเป็นสมาชิกที่ www.northnfe.ac.th/etrain
(หากเป็นสมาชิกแล้ว ให้ข้ามข้อ 1 นี้ไป และสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ก่อนปี 2555 ต้องสมัครใหม่ )
2. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร.สีสัน ลายสวย ด้วย กระดาษสา
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. เรียนรู้ ศึกษา เนื้อหา ในแต่ละบทเรียนโดยละเอียด
5. เมื่อเรียนรู้ครบทั้งหมด ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. ระหว่างการเรียนหากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อครูที่ปรึกษาประจำบทเรียน หรือครูประจำกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
7. ติดตามการอนุมัติการจบหลักสูตร
8. ดาวน์โหลดเอกสาร สมุดกิจกรรม แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขนี้สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ต้องการหลักฐาน(วุฒิบัตร)การผ่านการศึกษาของบทเรียนนี้
2. ส่วนของกิจกรรมประจำบทเรียนในแต่ละเรื่อง ให้รวมไว้หลังสมุดกิจกรรมประจำหลักสูตร
3. การส่งงานครูที่ปรึกษา ให้รวบรวมกิจกรรมพร้อมทำปก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    3.1 ชื่อ นามสกุล จริง
    3.2 ชื่อที่เข้าใช้งานบนระบบ(เพื่อใช้ตรวจสอบการทดสอบประเมินความรู้) โดยแจ้งวันเวลาที่ท่านเข้าไปทดสอบด้วย
    3.3 สถานศึกษาที่ท่านสังกัด
    3.4 คำรับรองของผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษาที่ท่านสังกัด
4. รวมจัดส่งมาทางไปรษณีย์ ที่

ครูที่ปรึกษาหลักสูตรออนไลน์ (สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา)
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ถนนลำปาง-จามเทวี
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
52100