....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

ผู้ใช้งานระบบ โปรดทราบ
       เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้ว การเข้าใช้งานสามารถทำได้ในทันที

1. ไปที่แท๊บ รายวิชา ด้านบน จะเห็นรายการหลักสุตร ทั้งหมด หรือ กลุ่มหลักสูตร ด้านล่าง
2. เลือกราวิชา/หลักสูตร ที่ต้องการ ทำการขอสิทธิ์การใช้ โดยคลิกที่
แท๊บ ลงทะเบียน


3.เมื่อคลิกเลือกแล้ว ท่านต้อง คลิกเลือกใน ช่องวันที่ ใต้ข้อความ เข้าใช้งาน กรุณาคลิกวัน เวลา เพื่อลงทะเบียนการใช้งานด้วย ทุกครั้ง 

 

4. เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ลงทะเบียนใช้งาน
โปรแกรมจะพากลับไปยังแท๊บ สารบัญ อีกครั้ง เพื่อคลิกรายการที่จะดาวน์โหลด

หากสถานะการใช้งานที่สมบูรณ์ ในการเข้าถึงคลังหลักสูตร ท่านจะต้องพบ แท๊บ รวม 5 แท๊บ ดังภาพ

หากพบเพียง 2 แท๊บ แค่ สารสำคัญและสารบัญ แสดงว่าการเข้าใช้งานผิดขั้นตอน ระบบจะ log ไม่ให้ท่านเข้าถึงการดาวน์โหลดได้ ขอให้อีเมล์ติดต่อ admin (mediath@hotmail.com)

แต่ถ้ามีแท๊บแสดงปกติ แต่ไม่ปรากฎไฟล์เอกสาร สาเหตุจาก ในเครื่องของท่านโปรแกรม Acrobat Reader อาจจะไม่สมบูรณ์ กรูณาดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งและปรับปรุง

เมื่อติดตั้งเรียนร้อย กรุณา รีสตาร์ท ก่อนเข้าใช้งาน 

Course and Data Bank  (www.northnfe.org) คือ เว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งที่งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการหลักสูตร สื่อดิจิตอลต่างๆ ที่พัฒนาโดยสถาบัน กศน. ภาคเหนือ และเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ รวมถึงสื่อสนับสนุนต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Web Browser นี้ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา นอกจากนี้ northnfe.org ยังเป็นเวทีกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกได้อีกด้วย ในการพัฒนาคลังหลักสูตรและสื่อนี้ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้นำ LMS : Learnsquare ของ NECTEC นำมาพัฒนาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นฐานหลักของ Course and Data Bank ซึ่งสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วย

วัตถุประสงค์
         
1.เป็นคลังสำหรับจัดเก็บ บริหารจัดการ หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ สื่อสนับสนุน และข้อมูลการเรียนการสอนของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และเครือข่าย
              2.เป็นแหล่งให้บริการหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา กศน. และเครือข่าย นำไปจัดกิจกรรมทางการศึกษา

การขอรับบริการ 
           
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้เปิดให้ท่านผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้โดยอิสระ โดย
          1. ขอให้ท่านได้ระบุชื่อผู้ใช้ หรือหน่วยงาน สถานศึกษา ข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกทุกช่อง เพื่อหากเกิดปัญหาจะได้สามารถช่วยเหลือในการดำเนินการแก้ไขให้ได้
          2. เมื่อสมัครเรียนร้อยแล้ว โปรด message ถึง admin ให้ทราบด้วย จังขอบคุณยิ่ง
          3. สำหรับสมาชิกเดิม ขอความกรุณาช่วยกรอกรายละเอียดของท่านเพิ่มเติมให้ด้วย


ติดต่อ Admin   mediath@hotmail.com

รายชื่อกลุ่มหลักสูตร
กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร เกี่ยวกับ ช่องทาง การตัดสินใจ การมีทักษะ การจัดการ และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น ...
กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
กลุ่มเทคนิคและการพัฒนาสื่อ
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการนำเสนอ
ความรู้ผ่าน facebook
เป็นความรู้ด้านต่างๆที่เผยแพร่ผ่านเวทีสังคมออนไลน์ Facebook ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง ...
กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อ เอกสาร คู่มือ หลักสูตร สำหรับใช้อบรม พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เอกสารวิชาการ
เป็นเอกสารทางวิชาการ รายงานโครงการ
ความรู้ด้านการศึกษา
ความรู้ด้านการศึกษาต่างๆที่หลากหลาย ในมุมมองของนักวิชาการ นักการศึกษา
egat nectec nstda
  north NFE network


  บล็อกคลังสื่อและหลักูตร
Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement